Komunikat Rektora ds. refundacji okularów 2010

RP CM-0133/9/2010

Komunikat Nr 9

Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

z dnia 3 listopada 2010 r.

w sprawie: refundacji  kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z  dnia 1 grudnia  1998 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz.  973) ­­- ustala się procedurę regulującą refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum obsługujących monitory ekranowe.

Pracodawca refunduje koszty zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe, gdy spełnione są jednocześnie następujące warunki:

  1. pracownicy wykonują  pracę na tym stanowisku przez co najmniej 4 godziny dziennie,
  2. wyniki specjalistycznych badań okulistycznych, przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej przez lekarza medycyny pracy, wykażą potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok, podczas pracy związanej z obsługą stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy.

Ustala się kwotę refundacji przez Pracodawcę kosztów zakupu okularów w wysokości 150 zł stanowiącą średni koszt zakupu szkieł korekcyjnych, podstawowych oprawek oraz robocizny.

Zwrot kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok następuje na podstawie rachunku zakupu wystawionego na UJ-CM w Krakowie, opisanego przez pracownika, potwierdzonego przez kierownika jednostki oraz Inspektorat BHP UJ – CM i złożonego następnie w  Kasie UJ – CM. Wypłata refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok następuje na wskazane konto pracownicze.

Pracownikowi przysługuje prawo do kolejnej refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych, jeżeli kolejne badanie okulistyczne w ramach profilaktycznej opieki lekarskiej wykaże potrzebę zmiany dotychczas stosowanych szkieł korekcyjnych. W razie zniszczenia lub utraty okularów korygujących wzrok z winy pracownika koszt zakupu nowych pokrywa pracownik.

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum

Prof. dr hab.med. Wojciech Nowak