Zarządzenie Nr 33/2020 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie aktualizacji procedury postępowania w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi

137.0200.33.2020

 

wprowadzonej zarządzeniem z dnia 17 kwietnia
2014 roku nr 6/2014 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium
Medicum

Na podstawie § 4 ust.1 Regulaminu organizacyjnego UJ , w oparciu o art.2351, art. 237,
art. 2371 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2020 poz. 1320, tekst jednolity) oraz przepisy aktów wykonawczych do tej ustawy, zarządzam, co następuje:

§ 1

Aktualizuje się Procedurę w sprawie postępowania w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi oraz zgłoszenie wypadku przy pracy, stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prorektor ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 

Załączniki

link do procedura postępowania w związku z wypadkami przy pracy pdf

link do zgłoszenie wypadku przy pracy pdf