Komisja BHP

AKTUALNY SKŁAD KOMISJI BHP:

Przedstawiciele pracodawcy:

 1. dr Jarosław Zawiliński – przewodniczący
 2. mgr Anna M. Ciepły – starszy specjalista  ds. BHP

Przedstawiciele pracowników:

 1. mgr inż. Iwona Zagrodnik – pracownik Wydziału Farmaceutycznego CM
 2. Magdalena Gregorasz – pracownik Działu Zarządzania Majątkiem CM
 3. dr Mariusz Stolarczyk – społeczny inspektor pracy

 

137.0201.13.2019

 

Decyzja nr 13

Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 17 czerwca 2019 roku

 

w sprawie: zmiany decyzji nr 27 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum- dalej zwaną „Decyzją”.

 

Na podstawie art. 23712 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) w zw. z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 7 ust.1 pkt 3 Zarządzenia nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 września 2016 r. w sprawie kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2016-2020 z późniejszymi zmianami, ustalam co następuje:

 

§1

 

W § 1 Decyzji, określającym skład Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej zwaną „Komisją”), wprowadzam następujące zmiany:

 

 

– w miejsce członka Komisji dr Janusza Pokorskiego, powołuję lek. Małgorzatę Ratkę;

 

– w miejsce członka Komisji mgr inż. Zdzisława Nocunia, powołuję mgr Annę Ciepły.

 

§2

 

Pozostałe postanowienia Decyzji pozostają bez zmian.

 

§3

 

Niniejsza Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

ds.Collegium Medicum 

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                137.0201.27.2016

Decyzja nr 27

Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 22 listopada 2016 roku

 

w sprawie: powołania Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum

 

Na podstawie art. 237 12 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666) w zw. art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 7 ust.1 pkt 3 Zarządzenia nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 września 2016 r. w sprawie kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2016-2020 (tekst jednolity wprowadzony zarządzeniem nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 października 2016 roku), ustalam co następuje:

 

§1

Powołuję Komisję bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum, w następującym składzie:

Przedstawiciele pracodawcy:

 1. dr Jarosław Zawiliński – przewodniczący
 2. dr Janusz Pokorski – lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę medyczną nad pracownikami
 3. mgr inż. Zdzisław Nocuń – główny specjalista ds. BHP

Przedstawiciele pracowników:

 1. mgr inż. Iwona Zagrodnik – pracownik Wydziału Farmaceutycznego CM
 2. Magdalena Gregorasz – pracownik Działu Zarządzania Majątkiem CM
 3. dr Mariusz Stolarczyk – społeczny inspektor pracy

 

§2

Upoważniam Pana dr Jarosława Zawilińskiego do przewodniczenia Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w imieniu pracodawcy oraz dokonywania czynności, które objęte są ustawowymi zadaniami Komisji.

 

 

§3

Komisja jest organem doradczym i opiniodawczym pracodawcy w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy, a jej obowiązki i uprawnienia określają przepisy Rozdziału XI Działu dziesiątego Kodeksu pracy.

§4

 

Obsługę administracyjną prac Komisji zapewnia Inspektorat BHP.

§5

Traci moc Decyzja Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 28 listopada 2012 r. nr RP CM-0131/12/2012 w sprawie powołania Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum.

§6

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                  Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

ds. Collegium Medicum 

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 

Decyzja nr RP CM-0131/12/2012

Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 28 listopada 2012 roku

 

w sprawie: powołania Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum

 

Na podstawie art. 237 12 § 1  Kodeks pracy oraz § 7 ust.1 pkt 3 Zarządzenia nr 80 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 września 2012 r. w sprawie kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2012-2016, ustalam co następuje:

 

§1

Powołuję Komisję bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum, w następującym składzie:

-dr Jarosław Zawiliński

– dr Janusz Pokorski

– dr Mariusz Stolarczyk

– mgr inż. Iwona Zagrodnik

– mgr inż. Zdzisław Nocuń

– Dariusz Stec

 

§2

Upoważniam Pana dr Jarosława Zawilińskiego do przewodniczenia Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w imieniu pracodawcy oraz dokonywania czynności, które objęte są ustawowymi zadaniami Komisji.

 

§3

Komisja jest organem doradczym i opiniodawczym pracodawcy w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy, a jej obowiązki i uprawnienia określają przepisy Rozdziału XI Działu

dziesiątego Kodeksu pracy.

§4

 

Obsługę prac Komisji zapewnia Inspektorat BHP.

§5

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

ds. Collegium Medicum

                                                                                                                                                                                                                                                                                             prof. dr hab. Piotr Laider

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     RPCM-0131-1/2010

 

Decyzja nr 1

Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie: powołania Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum

 

§1

Na podstawie art. 237 12 § 1  Kodeks pracy powołuję Komisję bezpieczeństwa i hieny pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum w  składzie:

 

– dr Jarosław Zawiliński

– dr Mariusz Stolarczyk

– dr Aleksandra Mogilnicka

– dr Lucyna Pomierny-Chamioło

– Józefa Wątorek

– Dariusz Stec

 

§2

Upoważniam Pana dr Jarosława Zawilińskiego do przewodniczenia Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w imieniu pracodawcy oraz dokonywania czynności, które objęte są ustawowymi zadaniami Komisji.

 

§3

Komisja jest organem doradczym i opiniodawczym pracodawcy w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy.  Obowiązki i uprawnienia Komisji określają przepisy Rozdziału XI Kodeksu pracy.

 

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania i obowiązuje do 31 sierpnia 2012 r.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

ds. Collegium Medicum

                                                                                                                     prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

 

Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (z późn. zm.)

 

Rozdział XI

 

Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Art. 23711a. § 1. Pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące:

 

1) zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy, wprowadzania nowych procesów technologicznych oraz substancji i preparatów chemicznych, jeżeli mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników,

 

2) oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku,

 

3) tworzenia służby bhp lub powierzania wykonywania zadań tej służby innym osobom oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy, a także wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

 

4) przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,

 

5) szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

       §2. Pracownicy lub ich przedstawiciele mogą przedstawiać pracodawcy wnioski w sprawie eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zawodowych.

 

       §3. Pracodawca zapewnia odpowiednie warunki do przeprowadzania konsultacji, a  zwłaszcza  zapewnia, aby odbywały  się w godzinach  pracy. Za czas  nie przepracowany w związku z udziałem w konsultacjach pracownicy lub ich przedstawiciele zachowują prawo do wynagrodzenia.

 

       §4. Na umotywowany wniosek pracowników lub ich przedstawicieli dotyczący spraw zagrożenia zdrowia i życia pracowników inspektorzy pracy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzają kontrole oraz stosują środki prawne przewidziane w przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy.

 

      §5. U pracodawcy, u którego została powołana komisja bezpieczeństwa i higieny pracy – konsultacje, o których mowa w § 1, mogą być prowadzone w ramach tej komisji, natomiast uprawnienia, o których mowa w § 2 i 4, przysługują pracownikom lub ich przedstawicielom wchodzącym w skład komisji.

 

       §6. Pracownicy lub ich przedstawiciele nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla nich konsekwencji z tytułu działalności, o której mowa w § 1, 2 i 4. Dotyczy to również pracowników lub ich przedstawicieli, o których mowa w § 5.

 

Art. 23712. § 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników powołuje komisję bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „komisją bhp”, jako swój organ doradczy i opiniodawczy. W skład komisji bhp wchodzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy,w tym pracownicy służby bhp i lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, oraz przedstawiciele pracowników, w tym społeczny inspektor pracy.

 

       §2. Przewodniczącym komisji bhp jest pracodawca lub osoba przez niego upoważniona, a wiceprzewodniczącym – społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel pracowników.

 

Art. 23713.  § 1. Zadaniem komisji bhp jest dokonywanie przeglądu warunków pracy, okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

       §2. Posiedzenia komisji bhp odbywają się w godzinach pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Za czas nie przepracowany w związku z udziałem w posiedzeniach komisji bhp pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

       §3. Komisja bhp w związku z wykonywaniem zadań wymienionych w § 1 korzysta z ekspertyz lub opinii specjalistów spoza zakładu pracy w przypadkach uzgodnionych z pracodawcą i na jego koszt.

 

Art. 23713a. Przedstawiciele pracowników, o których mowa w art. 23711a i art. 23712, są wybierani przez zakładowe organizacje związkowe, a jeżeli u pracodawcy takie organizacje nie działają – przez pracowników, w trybie przyjętym w zakładzie pracy.