Badania profilaktyczne

 

Komunikat nr 16 Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum z 1 czerwca 2020roku

w sprawie: badań profilaktycznych pracowników

 

Szanowni Państwo,uprzejmie informuję, że od dnia 1 kwietnia2020r. badania profilaktyczne pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego -Collegium Medicum wykonuje wyłoniony zgodnie

z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych oraz regulaminem określającym zasady i formy udzielania zamówień publicznych w UJ CM podmiot:

C e n t r u m Medycyny Profilaktycznej Spółka z o . o .

ul. Bolesława Komorowskiego 12, 30-106 Kraków.

Podstawą przeprowadzenia badania profilaktycznego w CMP jest prawidłowo wypełnione skierowanie, w szczególności poprzez właściwy opis warunków pracy uwzględniający

informacje o występowaniu na stanowisku wszystkich czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych, na jakie narażona jest osoba zatrudniana

lub zajmująca dane stanowisko, zgodnie ze wskazówkami metodycznymi wymienionymi w załączniku nr 1.

Jeżeli wymienione czynniki nie występują należy daną pozycję na skierowaniu uzupełnić wpisem „nie występują”.

 

Termin wykonania badań profilaktycznych nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia zarejestrowania się u Wykonawcy osoby skierowanej na badania.

W celu sprawnego przebiegu badania wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna lub mailowa.

 

W ramach umowy będą również realizowane badania psychologiczne kierowców zawodowych oraz pracowników,którzy wykorzystują samochód osobowy do celów służbowych.

 

Rejestracji można dokonywać codziennie:

                     a) osobiście w placówce codziennie od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00,

                     b) telefonicznie od godziny 10.00 –tel. 12 68 30 594, 12 68 30 596, 12 68 30 556,

                     c) za pośrednictwem poczty elektronicznej: medycynapracy@cmp.krakow.pl

 

W ramach skierowania, każdemu pracownikowi przysługuje wykonanie  podstawowych badań tj.: badania laboratoryjne (morfologia krwi, badanie ogólne moczu, a w przypadkach wskazanych przez lekarza -zdjęcie klatki piersiowej) oraz badanie lekarskie przeprowadzane przez lekarza specjalistę medycyny pracy.

 

Ponadto w zależności od charakteru wykonywanej pracy, określonego przez kierownika jednostki organizacyjnej, w skierowaniu na badania, lekarz medycyny pracy zleca wykonanie

dodatkowych badań niezbędnych do wydania orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

 

Wykonanie wszystkich przysługujących pracownikowi badań, winno być potwierdzone przez pracownika UJ CM i pracownika Wykonawcy na formularzu stanowiącym załącznik

do skierowania.

 

Na badanie lekarskie, w celu uzyskania orzeczenia o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielania urlopu dla poratowania zdrowia, należy zgłosić się

w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania skierowania.

 

Wszelkie nieprawidłowości związane z wykonywaniem badań profilaktycznych przez w/w Wykonawcę proszę zgłaszać do Inspektoratu BHP UJ CM,na adres bhp.cm@uj.edu.pl

lub tel. 12663-36-75.

 

Załącznik nr 1 Komunikat 16_CM_2020 bad_profil

Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum

mgr Joanna Nikodemowicz