Środki ochrony indywidualnej odzież i obuwie robocze

137.0200.15.2017

Zarządzenie nr 15

Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego  ds. Collegium Medicum

z dnia 16 sierpnia 2017 roku

w sprawie: zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą
i obuwiem roboczym

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.), § 27 ust. 4a pkt 8 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zarządzenia nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 września 2016 roku w sprawie kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2016-2020, zmienionego Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 31 z 8 marca 2017 roku oraz pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora UJ z dnia 1 września 2016 roku nr 1.012.934.2016, art. 2376 – 23710  oraz art. 23711a §1 pkt 4 i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tj.  Dz. U. z 2016 r., poz. 1666), §33 ust. 2 pkt 7 i 8 Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego, zmienionego Zarządzeniem nr 38 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z  dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie: zmian w Regulaminie pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego, mając na względzie konieczność ujednolicenia obowiązujących zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym, po  przeprowadzeniu konsultacji z pracownikami,

zarządzam co następuje:

§1

W Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum, zwanym dalej UJ CM, wprowadza się zasady przydzielania i używania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

§2

1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych UJ CM do:

a) zapewnienia pracownikom UJ CM na stanowiskach pracy wymaganych środków ochrony indywidualnej, a także przysługującej im odzieży i obuwia roboczego,

b) prowadzenia prawidłowej gospodarki przydzieloną odzieżą i obuwiem (zwanych dalej także: „sortem odzieży i obuwia”), zgodnie z okresami używalności określonymi w załączniku nr 1 do zarządzenia,

c) dbałości o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz obuwia i odzieży roboczej, przewidzianych w tabeli norm do stosowania na danym stanowisku oraz jest obowiązany przeszkolić go w zakresie zasad posługiwania się tymi środkami, a także dopilnować, aby środki te były stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Kierownik jednostki organizacyjnej ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej niezbędne do stosowania na danym stanowisku pracy, kierując się wynikami oceny ryzyka zawodowego.

§3

1. Rodzaje środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz stanowiska pracy lub rodzaj wykonywanej pracy, na których ich stosowanie jest niezbędne, przewidywane okresy użytkowania określa tabela norm, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności określone w Polskich Normach.

§4

1. Pracownicy wskazani w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia zobowiązani są do noszenia odpowiednio oznakowanej logo „Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum” odzieży roboczej.

2. Pracownik UJ CM, otrzymuje nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.

3. Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, wydawane pracownikowi są własnością pracodawcy i stanowią mienie poszczególnych jednostek organizacyjnych.

4. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przedłuża się proporcjonalnie okres używalności sortów odzieży i obuwia.

§5

1. Dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w załączniku nr 2 niniejszego zarządzenia własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pracownikowi będzie wypłacony ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny. Wysokość ekwiwalentu będzie  ustalana przez Dział Zaopatrzenia CM w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku po wcześniejszej  kontrasygnacie  finansowej  Z-cy Kwestora UJ ds Collegium Medicum

3. Odzież własna używana przez pracowników na podstawie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia wymaga oznakowania logo „Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum”.

4. Tabliczki, plakietki z logo „Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum” w celu oznakowania odzieży własnej wydawane są bezpłatnie przez Dział Zaopatrzenia CM.

§6

1. Przydzieloną odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej pracownik zobowiązany jest używać zgodnie z przeznaczeniem oraz otrzymanymi instrukcjami wyłącznie w celu świadczenia pracy oraz wykonywania czynności wynikających z jego zakresu obowiązków.

2. Pracownik zobowiązany jest utrzymywać przydzieloną odzież i obuwie w należytym stanie i czystości.

§7

1. W przypadku utraty cech ochronnych lub upływu okresu używalności środków ochrony indywidualnej, a także w przypadku utraty cech użytkowych odzieży i obuwia roboczego kierownik jednostki organizacyjnej dokonuje ich likwidacji. Wzór protokołu likwidacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. W razie utraty lub zniszczenia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracodawca wydaje pracownikowi niezwłocznie inne środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie określone w tabeli norm, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. W przypadku, gdy utrata lub zniszczenie tych przedmiotów nastąpiły z winy pracownika, jest on obowiązany uiścić kwotę równą wartości utraconej lub zniszczonej odzieży, obuwia lub środków ochrony indywidualnej.

§ 8

Ze względu na bezpieczeństwo pracy niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz odzież robocza, przydzielana jest również osobom wykonującym krótkotrwałe prace lub czynności inspekcyjne, w czasie których może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu ich odzież własna.

§ 9

Konserwacja, odkażanie, odpylanie, naprawa oraz pranie środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej należą do obowiązków pracodawcy.

§ 10

Pracodawca wypłaca pracownikowi ekwiwalent za pranie odzieży roboczej ustalony
na podstawie odpowiedniego zarządzenia pracodawcy w sprawie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej (nie dotyczy odzieży, o której mowa w § 11 niniejszego zarządzenia).

§ 11

1. Kierownik jednostki organizacyjnej UJ CM jest obowiązany zapewnić, aby środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, które w wyniku stosowania w procesie pracy uległy skażeniu środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub materiałem biologicznie zakaźnym, były przechowywane wyłącznie w miejscu przez niego wyznaczonym i wskazuje miejsce odpowiednie na ich przechowywanie.

2. Powierzenie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania i odkażania tych przedmiotów jest niedopuszczalne.

§ 12

1. Kierownik komórki organizacyjnej lub osoba upoważniona uwzględniając stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy wystawia pracownikowi zapotrzebowanie na odzież i obuwie robocze lub środki ochrony indywidualnej, które kieruje do Sekcji Zakupów Działu Zaopatrzenia CM.

2. Sekcja Zakupów Działu Zaopatrzenia CM wydaje odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej z magazynu na podstawie dokumentu „RW”, sprawdzając zgodność zapotrzebowania z tabelą norm.

3. Sekcja Zakupów Działu Zaopatrzenia CM prowadzi stosowną dokumentację w tym zakresie.

4. Nie dopuszcza się indywidualnego zakupu sortów odzieżowych i obuwia poza Sekcją Zakupów Działu Zaopatrzenia CM, wyjątek stanowi wykaz stanowisk objętych ekwiwalentem (załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia).

§ 13

Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego nie dotyczy pracowników:

  • zatrudnionych wyłącznie przy pracy biurowej,
  • delegowanych do miejsc wykonywania czynności,
  • uprawnionych do otrzymywania odzieży innej i umundurowania – na podstawie odrębnych przepisów.

§ 14

1. W przypadku rozwiązania stosunku pracy, pracownik zobowiązany jest do rozliczenia się z pobranej odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. Kierownik jednostki rozlicza pracownika.

2. Pracownik zwraca przydzieloną odzież, która pozostaje na stanie jednostki i używana jest jako odzież dyżurna przez pracowników danej jednostki (nie dotyczy obuwia roboczego).

3. Dopuszcza się możliwość odkupienia używanych sortów odzieżowych przez pracownika. Kwotę wykupu ustala Dział Zaopatrzenia CM na wniosek Kierownika jednostki. Przy ustalaniu kwoty wykupu uwzględnia się cenę zakupu odzieży, okres wykorzystania oraz okres używalności odzieży.

§ 15

Przepis § 14 nie ma zastosowania do środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w przypadku:

a) przekroczenia 75 % okresu używalności przewidzianego w tabeli norm,

b) przejścia pracownika na emeryturę lub rentę,

c) przedstawienia protokołu przedwczesnego zużycia,

d) śmierci pracownika.

§ 16

Na wniosek kierownika jednostki dopuszcza się możliwość wydania:

a) sortów odzieży roboczej i ochronnej w celu wykonania specjalistycznych prac wymagających jednorazowego jej użycia,

b) sortów odzieży roboczej i ochronnej w przypadku przedstawienia protokołu przedwczesnego zużycia,

c) innych sortów uwzględniając stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy.

§ 17

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc:

a) Zarządzenie nr 7 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym;

b) Zarządzenie nr 9 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7 z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym;

c) Zarządzenie nr 2 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7 z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym;

d) Zarządzenie nr 4 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym;

e) Zarządzenie nr 4 z Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym

§ 18

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prorektor Uniwersytetu  Jagiellońskiego
 ds. Collegium Medicum

 

prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

Załączniki

Plik World do pobrania tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Plik World do pobrania lista stanowisk na których dopuszcza się używania własnej odzieży i obuwia roboczego

Plik World do pobrania protokół likwidacji zużycia odzieży i obuwia roboczego lub środków ochrony indywidualnej