Wypadki pracowników i studentów

         137.0200.33.2020

Zarządzenie nr 33
Prorektora ds. Collegium Medicum
z 30 grudnia 2020 roku

w sprawie: aktualizacji procedury postępowania w związku z wypadkami przy pracy
i chorobami zawodowymi wprowadzonej zarządzeniem z dnia 17 kwietnia
2014 roku nr 6/2014 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium
Medicum

Na podstawie § 4 ust.1 Regulaminu organizacyjnego UJ , w oparciu o art.2351, art. 237,
art. 2371 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2020 poz. 1320, tekst jednolity) oraz przepisy aktów wykonawczych do tej ustawy, zarządzam, co następuje:

§ 1

Aktualizuje się Procedurę w sprawie postępowania w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi oraz zgłoszenie wypadku przy pracy, stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prorektor ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 

 link do procedury wypadek przy pracy pdf

link do zgłoszenia wypadku przy pracy pdf

 

137.0200.18.2019

Zarządzenie nr 18
CM Prorektora ds. Collegium Medicum
z 22 listopada 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia procedury w sprawie postępowania w związku z wypadkami
studentów i doktorantów podczas zajęć organizowanych w uczelni

Na podstawie § 4 ust.1 Regulaminu organizacyjnego UJ, w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U.2013.737) oraz przepisy aktów wykonawczych do tej ustawy, zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Procedurę w sprawie postępowania w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi oraz zgłoszenie wypadku studenta/doktoranta w czasie zajęć w uczelni, stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prorektor ds. Collegium Medicum
prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

link do procedury wypadek studenta pdf

link do zgłoszenia wypadku studenta pdf