Czynniki rakotwórcze i mutagenne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.(Dz. U. 2016., poz. 1117 z późn zm.).

§ 2. Wykaz substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym stanowią:

 1)4) substancje chemiczne spełniające kryteria klasyfikacji jako rakotwórcze lub mutagenne kategorii 1A lub 1B zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i  pakowania substancji i  mieszanin, zmieniającym i  uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1);

2)4) mieszaniny zawierające substancje wymienione w pkt 1 w stężeniach powodujących spełnienie kryteriów klasyfikacji mieszaniny jako rakotwórczej lub mutagennej kategorii 1A lub 1B zgodnie z  rozporządzeniem, o  którym mowa w pkt 1;

3) czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Wykaz substancji chemicznych, ich mieszanin o działaniu rakotwórczym lub mutagennym stosowanych w 2020 roku w UJ CM

Lp. Nazwa
1. akrylamid/bisakrylamid
2. benzen
3. chlorek benzylu
4. dichromian (VI) potasu
5. chromian (VI) potasu
6. 1,2-dibromoetan
7. chlorek kadmu (II)
8. chlorek kobaltu II bezwodny
9. kobaltu siarczan
10. tioacetamid
11. hydrazyna
12. (R)-2,3-epoksypropan-1-ol
13. kadmu (II) siarczan
14. 1-chloro2,3-epoksypropan
15. bromian (V) potasu
16. epichlorohydryna
17. czerwień kongo (barwnik na bazie benzydyny)
18. trypan blue (barwnik na bazie benzydyny)
19. 1,2 dichloroetan
20. benzo[a]pyrene
21. chlorek kobaltu II
22. kwas arsenowy
23. 4-nitroquinoline N-oxide
24. fenoloftaleina
25. fiolet gencjanowy
26. niklu azotan
27. 5-azacytydyna
28. formaldehyd
29. R-1-chloro 2,3 – epoksypropan
30. 3,3 diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
31. evans blue
32. fiolet krystaliczny
33. o-dianizydyna
34. 4-chloroanilina
35. bromek allilu
36. 1,2-epoksycykloheksan
37. wodzian hydrazyny
38. N-tlenek-4 nitrochinoliny
39. ołowiu (II) azotan
40. dibutylphthalate
41. paraformaldehyd
42. Chicago Sky Blue             
43. ketokonazol
44. doksorubicyna
45. N-N-dimetyloformamid           
46. cisplatyna
47. streptozozcyna
48. benzo[k]fluorantene
49. benzo[a]anthracene
50. benzo[b]fluorantene
51. etopozyd
52. dimetylobenzydyna
Wielkość fontu
Kontrast