Czynniki rakotwórcze i mutagenne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.(t.j. Dz. U. 2016., poz. 1117).

§ 2. Wykaz substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym stanowią:

 1)4) substancje chemiczne spełniające kryteria klasyfikacji jako rakotwórcze lub mutagenne kategorii 1A lub 1B zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i  pakowania substancji i  mieszanin, zmieniającym i  uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1);

2)4) mieszaniny zawierające substancje wymienione w pkt 1 w stężeniach powodujących spełnienie kryteriów klasyfikacji mieszaniny jako rakotwórczej lub mutagennej kategorii 1A lub 1B zgodnie z  rozporządzeniem, o  którym mowa w pkt 1;

3) czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Wykaz substancji chemicznych, ich mieszanin o działaniu rakotwórczym lub mutagennym stosowanych w 2019 r. w UJ CM

Lp.

Nazwa substancji chemicznej występującej w postaciwłasnej lub mieszaninie

Oznaczenie numeryczne substancji

 numer WE lub CAS*

 
 
 

1

2

3

 

1

akrylamid/bisakrylamid

79-06-1

 

2

benzen

71-43-2

 

3

chlorek benzylu

100-44-7

 

4

dichromian (VI) potasu

7778-50-9

 

5

chromian (VI) potasu

7789-00-6

 

6

1,2-dibromoetan

106-93-4

 

7

chlorek kadmu (II)

10108-64-2

 

8

pararozaniliny chlorowodorek (czerwień zasadowa 9)

569-61-9

 

9

chlorek kobaltu II bezwodny

7646-79-9

 

10

kobaltu siarczan

10124-43-3

 

11

tioacetamid

62-55-5

 

12

hydrazyna

302-01-2

 

13

(R)-2,3-epoksypropan-1-ol

57044-25-4

 

14

kadmu (II) siarczan

10124-36-4

 

15

1-chloro2,3-epoksypropan

106-89-8

 

16

bromian (V) potasu

7758-01-2

 

17

chlorowodorek fenylohydrazyny

27140-08-5

 

18

epichlorohydryna

51594-55-9

 

19

czerwień kongo (barwnik na bazie benzydyny)

573-58-0

 

20

trypan blue (barwnik na bazie benzydyny)

72-57-1

 

21

1,2 dichloroetan

107-06-2

 

22

benzo[a]pyrene

50-32-8

 

23

chlorek kobaltu II

7791-13-1

 

24

kwas arsenowy

36465-76-6

 

25

4-nitroquinoline N-oxide

56-57-5

 

26

fenoloftaleina

77-09-8

 

27

fiolet gencjanowy

548-62-9

 

28

niklu azotan

13478-00-7

 

29

5-azacytydyna

320-67-2

 

30

formaldehyd

50-00-0

 

31

R-1-chloro 2,3 – epoksypropan

 

32

3,3 diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate

868272-85-9

 

33

evans blue

314-13-6

 

34

fiolet krystaliczny

548-62-9

 

35

o-dianizydyna

20325-40-0

 

36

4-chloroanilina

106-47-8

 

37

bromek allilu

106-95-6

 

38

tlenek etylenu

75-21-8

 

39

1,2-epoksycykloheksan

286-20-4

 

40

wodzian hydrazyny

7803-57-8

 

41

N-tlenek-4 nitrochinoliny

56-57-5

 

42

ołowiu (II) azotan

10099-74-8

 

43

dibutylphthalate

84-74-2

 

44

formamide

75-12-7

 

45

  paraformaldehyd

30525-89-4

 

46

Chicago Sky Blue            

2610-05-1

 

47

ketokonazol

65277-42-1

 

48

doksorubicyna

23214-92-8

 

49

N-N-dimetyloformamid          

68-12-2

 

50

cisplatyna

15663-27-1

 

51

glicydol

556-52-5

 

52

envidor 240 SC

 

53

streptozozcyna

18883-66-4

Wielkość fontu
Kontrast