Czynniki rakotwórcze i mutagenne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.(Dz. U. 2016., poz. 1117 z późn zm.).

§ 2. Wykaz substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym stanowią:

 1)4) substancje chemiczne spełniające kryteria klasyfikacji jako rakotwórcze lub mutagenne kategorii 1A lub 1B zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i  pakowania substancji i  mieszanin, zmieniającym i  uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1);

2)4) mieszaniny zawierające substancje wymienione w pkt 1 w stężeniach powodujących spełnienie kryteriów klasyfikacji mieszaniny jako rakotwórczej lub mutagennej kategorii 1A lub 1B zgodnie z  rozporządzeniem, o  którym mowa w pkt 1;

3) czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Wykaz substancji chemicznych, ich mieszanin o działaniu rakotwórczym lub mutagennym stosowanych w 2021 roku w UJ CM

Lp. Nazwa substancji chemicznej występującej w postaci własnej lub mieszaninie
1. akrylamid/bisakrylamid
2. benzen
3. chlorek benzylu
4. dichromian (VI) potasu
5. chromian (VI) potasu
6. 1,2-dibromoetan
7. chlorek kadmu (II)
8. chlorek kobaltu II bezwodny
9. kobaltu siarczan
10. tioacetamid
11. hydrazyna
12. (R)-2,3-epoksypropan-1-ol
13. kadmu (II) siarczan
14. 1-chloro2,3-epoksypropan
15. bromian (V) potasu
16. epichlorohydryna
17. czerwień kongo (barwnik na bazie benzydyny)
18. trypan blue (barwnik na bazie benzydyny)
19. benzo[a]pyrene
20. chlorek kobaltu II
21. kwas arsenowy
22. 4-nitroquinoline N-oxide
23. fenoloftaleina
24. fiolet gencjanowy
25. niklu azotan
26. 5-azacytydyna
27. formaldehyd
28. R-1-chloro 2,3 – epoksypropan
29. 3,3 diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
30. evans blue
31. fiolet krystaliczny
32. o-dianizydyna
33. 4-chloroanilina
34. bromek allilu
35. wodzian hydrazyny
36. N-tlenek-4 nitrochinoliny
37. ołowiu (II) azotan
38. dibutylphthalate
39. paraformaldehyd
40. Chicago Sky Blue             
41. ketokonazol
42. doksorubicyna
43. N-N-dimetyloformamid           
44. cisplatyna
45. benzo[k]fluorantene
46. benzo[a]anthracene
47. benzo[b]fluorantene
48. dimetylobenzydyna
49. etopozyd
50. tritlenek arsenu