Czynniki rakotwórcze i mutagenne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.(Dz. U. 2016., poz. 1117 z późn. zm.).

§ 2. Wykaz substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym stanowią:

 1)4) substancje chemiczne spełniające kryteria klasyfikacji jako rakotwórcze lub mutagenne kategorii 1A lub 1B zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i  pakowania substancji i  mieszanin, zmieniającym i  uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1);

2)4) mieszaniny zawierające substancje wymienione w pkt 1 w stężeniach powodujących spełnienie kryteriów klasyfikacji mieszaniny jako rakotwórczej lub mutagennej kategorii 1A lub 1B zgodnie z  rozporządzeniem, o  którym mowa w pkt 1;

3) czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Wykaz substancji chemicznych, ich mieszanin o działaniu rakotwórczym lub mutagennym stosowanych w 2023 roku w UJ CM

Nazwa substancji chemicznej występującej w postaci własnej lub mieszaninie

  1.  akrylamid/bisakrylamid
  2. benzen
  3. chlorek benzylu
  4. dichromian (VI) potasu
  5. chromian (VI) potasu
  6. 1,2-dibromoetan
  7. kobaltu siarczan
  8. tioacetamid
  9. hydrazyna
  10. R-2,3-epoksypropan-1-ol
  11. kadmu (II) siarczan
  12. 1-chloro2,3-epoksypropan
  13. bromian (V) potasu
  14. epichlorohydryna
  15. czerwień kongo (barwnik na bazie benzydyny)
  16. trypan blue (barwnik na bazie benzydyny)
  17. benzo[a]pyrene
  18. chlorek kobaltu II
  19. kwas arsenowy
  20. N-tlenek-4 nitrochinoliny
  21. fenoloftaleina
  22. fiolet gencjanowy
  23. niklu azotan
  24. 5-azacytydyna
  25. formaldehyd
  26. R-1-chloro 2,3 – epoksypropan
  27. 3,3 diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
  28. evans blue
  29. fiolet krystaliczny
  30. o-dianizydyna
  31. 4-chloroanilina
  32. bromek allilu
  33. ołowiu (II) azotan
  34. dibutylphthalate
  35. paraformaldehyd
  36. Chicago Sky Blue
  37. ketokonazol
  38. doksorubicyna
  39. N-N-dimetyloformamid 
  40. cisplatyna
  41. benzo[k]fluorantene
  42. benzo[a]anthracene
  43. benzo[b]fluorantene
  44. dimetylobenzydyna
  45. etopozyd
  46. tritlenek arsenu
  47. 1,4 diosan
  48. benzyna apteczna