Ochrona PPoż. Obiektów UJ CM

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

link do warunki techniczne budynków pdf

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

link do rozporządzenia mswia z dnia 24 lipca 2009 drogi pożarowe i zaopatrzenie wodne pdf

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

link do ochrona pożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów pdf

4. Stosowanie znaków bezpieczeństwa 

link do wytyczne znakowania dróg ewakuacyjnych pdf