Ochrona PPoż. Obiektów UJ CM

Instrukcje oraz Rozporządzenia

1.Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego UJ CM

instrukcja cm uj

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

warunki techniczne budynkow

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

rozp.mswia z dnia 24 lipca 2009 drogi pozarowe i zopatrzenie wodne(1)

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów      budowlanych i terenów

ochrona ppozarowa budynkow innych obiektow budowlanych i terenow

5. Instrukcja znakowania dróg ewakuacyjnych w budynkach dla kierowników administracyjnych i administratorów budynkółw CM UJ

instrukcja znakowania drog ewakuacyjnych

Wielkość fontu
Kontrast