Czynniki biologiczne

Wprowadzenie procedur postępowania po ekspozycji na potencjalnie zakaźny materiał biologiczny

RP CM-0130-3 /2012

ZARZĄDZENIE Nr 3 /2012
Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
z dnia 10 stycznia 2012 r.

w sprawie: wprowadzenia procedur postępowania po ekspozycji na potencjalnie zakaźny materiał biologiczny

Na podstawie § 4 ust.1 Regulaminu organizacyjnego UJ , w oparciu o art. 94 pkt 4 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 1998.21.94 z późn. zm.) oraz przepisy aktów wykonawczych do tej ustawy, zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Procedurę postępowania po ekspozycji na potencjalnie zakaźny materiał biologiczny oraz Kartę po ekspozycji zawodowej na materiał biologiczny potencjalnie zakaźny, stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
  ds. Collegium Medicum

       Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Załączniki:

Procedura postepowania po ekspozycji na potencjalnie zakazny material biologiczny

Karta ekspozycji zawodowej na mat.biologiczny potencjalnie zakazny

Wielkość fontu
Kontrast