Czynniki biologiczne

 

137.0200.23.2020

Zarządzenie nr 23 Prorektora ds. Collegium Medicum z 10 września 2020roku

w sprawie: aktualizacji Procedury postępowania po ekspozycji na potencjalnie zakaźny materiał biologiczny

wprowadzonej Zarządzeniem Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum Nr 3 /2012

 

Na podstawie § 4ust.1 Regulaminu organizacyjnego UJ , w oparciu o art. 94pkt 4 Kodeksu Pracy z dnia 26czerwca 1974r. (Dz.U. 2019 poz. 1040, tekst jednolity) oraz przepisy aktów wykonawczych do tej ustawy, zarządzam, co następuje:

§ 1

Aktualizuje się Procedurę postępowania po ekspozycji na potencjalnie zakaźny materiał biologiczny oraz Kartę po ekspozycji zawodowej na materiał biologiczny potencjalnie zakaźny, stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prorektor ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

Załączniki:

link do Procedura postępowania po ekspozycji pdf

link do karta po ekspozycji zawodowej pdf